? ?

lịch bốc thăm world cup 2022 FC Nantes D é ?i thuy?n nh?? m?i c?a anh ?y Jersey 2022-2023

Ng??y 13 th??ng 7 n?m 2022 à 9:15 b?i Thomas

0
FC Nantes Jersey
M??u v??ng v?? xanh l?? cay m?i FC Nantes Jersey.

L ?u n c?a c??c cau l?c b? cu?i c??ng ch?a ra kh?i pi è n??y, c?a c??nh bu?m à ??n l??t anh ?y, s??ng th? T? n??y, Chi?c ??o d??i c?a m??a gi?i 2022-2023 c?a n??. ???c s?n xu?t b?i ?quipementier macron, New Jersey cho FC Nantes l?? sau t?t c? kh?? c? ?i?n, v? s? l?a ch?n c?a m??u s?c v?? ???nh d?u c?a NSE. V? v?n ?? n??y l?? Nsese ???c t??m th?y trong c?m h?ng trong Matiques of the City, ? ?ay, Pommeraye Passage, Ph??ng tr?ng b??y l?ch s? c?a th??nh ph?, trong ??? nh?ng c??i ?u?i ???c t??m th?y trong n?n.

??o 2022-2023 c?a Ligue 1: AJ Auxerre à Home

H??nh 1 trong s? 31

V?i nh?ng c?? ch?m m??u tr?ng tr??n chi?c ??o FC Nantes 2022-2023

C ô T é M??u s?c, ch??ng ta c?ng l?u y r?ng m??u v??ng chi?m ?u th? ?i k??m v?i m??u xanh l?? cay, l?? c? ?i?n tr??n ??o c?a fc nantes, nh?ng ch?m v??o m??u tr?ng, trong m?t v??ng tr??n ? tay ??o ho?c d?c theo c? ??o, ? ?ay. M??u tr?ng n??y c?ng ???c t??m th?y theo c??ng m?t c??ch, v? m?t qu?n short v?? v?. Cu?i c??ng, Red, ?? tr? n??n b??nh th??ng h?n, ?? ???nh d?u nh?? t??i tr? trung tam h?n nh??m Synergie.

M?c ?u?i tinh t? h?n, t??m é b?t, ch?ng h?n nh? s? l??ng ti??u ?? trong Ligue 1, ???c in ? c?p ?? c? ??o. Nh?ng chi?c ??o n??y, cu?i c??ng, t??i ch? v?? t??i ch?, à nitiative c?a ?quipementier.
?? l?i m?t b??nh lu?n

??a ch? email c?a b?n s? kh?ng ???c xu?t b?n é E.

Tr? l?i ? ??u trang ??/A>